Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

REZULTATE selecție dosare de înscriere depuse de către candidați pentru concursul sau examenul de recrutare într-o funcție contractuală de execuție vacantă organizat în data de 27.11.2017 în vederea ocupării funcțiiilor contractuale de execuție vacante de kinetoterapeut în cadrul Complexului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Handicap Târgoviște și asistent medical cu studii postliceale în cadrul Serviciului de Reabilitare Neuromotorie Persoane cu Handicap Târgoviște
22.11.2017


Rezultate finale pentru concursul sau examenul de recrutare într-o funcție publică de execuție organizat în data de 16.11.2017 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Buget-contabilitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița
22.11.2017


Rezultatul probei orale pentru concursul sau examenul de recrutare într-o funcție publică de execuție organizat în data de 16.11.2017 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Buget-contabilitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița
21.11.2017


In data de 18 decembrie 2017, ora 12,00, la sediul DGASPC Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza si desfasura examenul de promovare intr-un grad profesional superior, pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile de participare.
16.11.2017


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, în data de 18 decembrie 2017, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura examenul de promovare intr-un grad profesional superior, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de participare.

I. Probele stabilite pentru examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare laexamenulorganizat pentru promovarea într-un grad profesional imediat superior celui deţinut:
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
c) sa nu aibă in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiată in conditiile prezentei legi.

III. Condiţii de desfăşurare a examenului:
- perioada de depunere a dosarelor de concurs este 17 noiembrie - 6 decembrie 2017;
- dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact {tefan Maria-Daniela, inspector, clasa I, grad profesional asistent;
- proba scrisă se organizează în data de 18 decembrie 2017, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;

IV. In vederea ‘nscrierii la concurs, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, până la data de 06.12.2017 un dosar  cuprinzând următoarele:

  1. copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.

V. Bibliografia stabilită pentru examen:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
5. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;
7. Constituţia Romaniei.

Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.


Rezultatul probei scrise pentru concursul sau examenul de recrutare într-o funcție publică de execuție organizat în data de 16.11.2017 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Buget-contabilitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița
16.11.2017


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy