Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 
Noutati

In data de 18 decembrie 2017, ora 12,00, la sediul DGASPC Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza si desfasura examenul de promovare intr-un grad profesional superior, pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile de participare.
16.11.2017


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, în data de 18 decembrie 2017, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura examenul de promovare intr-un grad profesional superior, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de participare.

I. Probele stabilite pentru examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare laexamenulorganizat pentru promovarea într-un grad profesional imediat superior celui deţinut:
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
c) sa nu aibă in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiată in conditiile prezentei legi.

III. Condiţii de desfăşurare a examenului:
- perioada de depunere a dosarelor de concurs este 17 noiembrie - 6 decembrie 2017;
- dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact {tefan Maria-Daniela, inspector, clasa I, grad profesional asistent;
- proba scrisă se organizează în data de 18 decembrie 2017, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;

IV. In vederea ‘nscrierii la concurs, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, până la data de 06.12.2017 un dosar  cuprinzând următoarele:

  1. copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.

V. Bibliografia stabilită pentru examen:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
5. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;
7. Constituţia Romaniei.

Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.


Rezultatul probei scrise pentru concursul sau examenul de recrutare într-o funcție publică de execuție organizat în data de 16.11.2017 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Buget-contabilitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița
16.11.2017


Anunț achiziționare servicii de proiectare și lucrări de execuție extindere instalație de utilizare gaze naturale
15.11.2017


Prin prezenta, în vederea achiziționării de servicii de proiectare și lucrări de execuție extindere instalație de utilizare gaze naturale (adăugare de noi consumatori, respectiv aragaz și centrală termică) pentru obiectivul C.S.S. Târgoviște Floare de Colț: str. Ion Ghica nr. 2, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 20.11.2017.

Valoarea estimativă:  2500 lei fără TVA.

Condiții pentru ofertanții interesați:

  • să fie înregistrati în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice);
  • să fie atestați ANRE pentru proiectarea și executarea lucrărilor solicitate, conform actelor normative în vigoare.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Zuga Florin, tel. 0245217686/111, 0733448130.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Descarca fisier anunt (doc)

REZULTATE selectie dosare de inscriere depuse de catre candidati pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie publica de executie organizat in data de 16.11.2017
09.11.2017


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița, organizează în data de 27.11.2017 ora 12.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale...
03.11.2017


Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița, organizează în data de 27.11.2017 ora 12.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale:
- 1 post vacant, corespunzător unei funcții contractuale de execuție, de kinetoterapeut în cadrul Complexului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Handicap Târgoviște;
- 1 post vacant, corespunzător unei funcții contractuale de execuție, de asistent medical cu studii postliceale în cadrul Serviciului de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie Persoane cu Handicap Târgoviste.

I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiții de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacantecorespunzătoare unor funcții contractuale:

1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacanteorice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacantde kinetoterapeut (S)în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Târgoviște,persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;
b) vechimea de minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei;

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (PL),persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii postliceale, finalizate cu: diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară, sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului și Știintei/Ministerul Educației Naționale; certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; atestat eliberat de Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice, Specializarea Fizioterapie sau Balneofizioterapie;
b) vechimea minim 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

III. Calendarul de desfășurare a concursului sau examenului:
- în vederea participării la concurs sau examen, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Loredana, secretarul comisiei de concurs. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru comisia de concurs de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;
- proba scrisă se organizează în data de 27 noiembrie 2017, ora 12.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei scrise a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- interviul se susține în data de 5 decembrie 2017, ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei orale a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- dupa afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau a probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluționare a contestațiilor va soluționa contestațiile depuse în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare imediat după soluționarea contestațiilor;
- rezultatele finale ale concursului sau examenului se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă.

IV. Pentru înscrierea la concurs sau examen, candidații vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovițadin str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Loredana, secretarul comisiei de concurs, un dosar cuprinzând următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care să ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul documentului prevăzut la punctul IV lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la punctul IV lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Anexăm la prezentul anunț Bibliografia.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy