Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

DGASPC Dambovita, organizeaza in data de 02.11.2016, ora 12.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, in limita posturilor vacante prevazute in statul de functii, concurs sau examen pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante corespunzatoare unor functii contractuale...
04.10.2016


Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, organizează ‘n data de 02.11.2016, ora 12.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale:
- 1 post vacant, corespunzător unei funcţii contractuale de execuţie, de asistent social, cu studii superioare în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Casa Soarelui;
- 2 posturi vacante, corespunzătoare unor funcţii contractuale de conducere, de coordonator personal de specialitate, gradul II, cu studii superioare în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Floare de Colţ”;
- 1 post vacant, corespunzător unei funcţii contractuale de conducere, de şef centru, gradul II, cu studii superioare în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Floare de Colţ”;
- 2 posturi vacante, corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie, de referent, gradul IA, cu studii medii în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găeşti;

I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacantecorespunzătoare unor funcţii contractuale:
1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacanteorice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacantde asistent social (S), persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinte sociale, Specializarea Asistenţă Socială;

  1. vechimea de minimum 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacantede coordonator personal de specialitate (S), persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic, ştiinţe administrative;
b) vechimea de minimum 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
4. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacantde şef centru (S), persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic, ştiinţe administrative;
b) vechimea de minimum 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
5. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de referent (M), gradul IA, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) vechimea minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

III. Calendarul de desfăşurare a concursului sau examenului:
- în vederea participării la concurs sau examen, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Loredana, secretarul comisiei de concurs. In termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru comisia de concurs de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare;
- proba scrisă se organizează în data de 2 noiembrie 2016, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei scrise a concursului se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- interviul se susţine în data de 8 noiembrie 2016, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei orale a concursului se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si/sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau a probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept. In situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona contestaţiile depuse în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare imediat după soluţionarea contestaţiilor;
- rezultatele finale ale concursului sau examenului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

IV. Pentru ‘nscrierea la concurs sau examen, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţadin str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Loredana, secretarul comisiei de concurs, un dosar cuprinzând următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinta care ateste starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul documentului prevazut la punctul IV lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la punctul IV lit. b)-d) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Anexam la prezentul anunţ Bibliografia.


In data de 14 noiembrie 2016, ora 12,00, la sediul DGASPC Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza si desfasura concursul de recrutare intr-o functie publica de executie vacanta, pentru urmatoarele functii publice de executie vacante, rezervate prin planul de ocupare a functiilor publice...
04.10.2016


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată:

In data de 14 noiembrie 2016, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru următoarele funcţii publice de execuţie vacante, rezervate prin planul de ocupare a funcţiilor publice:
- 3 posturi de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului management de caz pentru copii;
- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Resurse Umane;
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane;
- 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte;
- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului achiziții publice;
- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului achiziții publice;
- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar-salarizare;
- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Buget-contabilitate;
- 2 posturi de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea și securitatea muncii, P.S.I. și protecție civilă.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului management de caz pentru copii:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor sociale, Specializarea Asistenţă socială sau în domeniul {tiinţelor umaniste şi arte, Specializarea Teologie asistenţă socială;
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului resurse umane:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor economice;
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului resurse umane:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor economice;
- vechimea minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului strategii, programe, proiecte:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor economice;
- vechimea minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector , clasa I, grad profesional asistent in cadrul Biroului achiziţii publice:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor economice;
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului achiziţii publice:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor economice;
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului financiar-salarizare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor economice;
- vechimea minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului buget-contabilitate:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor economice;
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea și securitatea muncii, P.S.I. și protecție civilă:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

III. Condiţii de desfăşurare a concursului sau examenului:
- dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008;
- proba scrisă se organizează în data de 14 noiembrie 2016, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului management de caz pentru copii:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004 privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;
7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent  şi consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului resurse umane:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, actualizată;
5. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, actualizată;
6. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
7. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superiorîn cadrul Biroului strategii, programe, proiecte:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată;
5. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;
6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
7. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent şi inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului achiziţii publice:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;
5. Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată;

6. H.G. nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principalîn cadrul Serviciului buget-contabilitate:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, actualizată;
5. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
6. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegarii şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, actualizată;
7. H.G. nr. 264/2003, republicata, actualizată, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului financiar-salarizare:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, actualizată;
5. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
6. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegarii şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, actualizată;
7. H.G. nr. 264/2003, republicata, actualizată, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, PSI şi protecţie civilă:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, actualizată;
5. Ordinul nr. 2634/2015 al  ministrului  finantelor  publice  privind documentele financiar-contabile;
6. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
7. Legea nr. 319/2006, actualizată, a securităţii şi sănătăţii în munca;
8. H.G. nr. 1.425/2006, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.


Excursie Sinaia - beneficiarii Centrului de Servicii Comunitare "Floarea Sperantei” Pucioasa
26.09.2016


În data de 24.09.2016, Centrul de Servicii Comunitare “Floarea Speranței“ Pucioasa a organizat pentru beneficiari o excursie la Sinaia, în cadrul căreia au vizitat Mănăstirea Sinaia și Castelul Peleș.                             

Această excursie a avut scop recreativ, cultural și de socializare.


Cerere oferte pentru servicii medicale
20.07.2016


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului vă solicită oferta de preț pentru servicii medicale (cod CPV 85147000-1- servicii medicina muncii, 85140000-2 – diverse servicii medicale – testare psihologică, 85148000-8 – servicii de analize medicale) pentru salariații D.G.A.S.P.C. Dâmbovița pentru anul 2016.

Documentația de atribuire a contractului menționat mai sus se regăsește în fișierul atașat. Termenul limită de depunere a ofertelor este 08.08.2016, ora 10.00.

Informații suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, Biroul achiziții publice, tel. 0245217686/108.


Excursie beneficiarii Centrului de Servicii Comunitare ,, Sfântul Andrei" Gura Ocniței - Parcul Chindia și Grădina Zoologică Târgoviște
13.07.2016


În data de 13.07.2016, beneficiarii Centrului de Servicii Comunitare ,, Sfântul Andrei" Gura Ocniței, însoțiți de angajații centrului, au participat la o excursie în Parcul Chindia, în cadrul căreia au vizitat Grădina Zoologică Târgoviște.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy