Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

REZULTATE selectie dosare de concurs depuse de catre candidati pentru examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual care indeplineste conditiile de participare la examenul organizat in data de 22.03.2017
20.03.2017


REZULTATE selectie dosare de inscriere depuse de catre candidati pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie publica de executie organizat in data de 03.04.2017 in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Informatica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita.
20.03.2017


DGASPC Dambovita organizeaza in data de 22.03.2017 ora 10.00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, examen de promovare in grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual care indeplineste conditiile de participare
08.03.2017


Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, organizează ‘n data de 22.03.2017 ora 10,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, examen de promovare in grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual care îndeplineşte condiţiile de participare.

Modalitatea de desfăşurare a examenului pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual constă în 3 etape succesive.

I. Probele stabilite pentru examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la examen: pentru aparticipa la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani calendaristici dinaintea organizării examenului de promovare, in care acesta s-a aflat în activitate.

III. Condiţii de desfăşurare examenului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este în termen de 5 zile lucratoare de la data afişării anunţului;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 22 martie 2017 ora 10,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1;
- interviul se susţine în data de 28 martie 2017 ora 11,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1.

IV. In vederea participării la examen, în termen de 5 zile lucratoare de la data afişării anunţului, candidaţii depun cereri de promovare în grade profesionale imediat superioare la SRU.

V. Bibliografia stabilită pentru examen:
1. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;
3. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential;
4. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
5. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată.
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
8. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.
9. Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
10. Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat;
11. Ordinul nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.


Moment artistic la Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa
07.03.2017


Vineri, 3 martie 2017,cu ocazia Zilei Mărțișorului și a venirii Primăverii, elevii Școlii Grigore Rădulescu, au avut plăcerea să prezinte în mijlocul persoanelor vârstnice, de la Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa, un moment artistic alcătuit din dansuri, cântece și poezii.

Programul s-a încheiat cu oferirea de mărțișoare și desene realizate de elevi, tuturor celor prezenți.


In data de 3 aprilie 2017, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza si desfasura concursul de recrutare intr-o functie publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului informatica, rezervata prin planul de ocupare a functiilor publice.
20.02.2017


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată:

In data de 3 aprilie 2017, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului informatica, rezervată prin planul de ocupare a funcţiilor publice.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului informatică.
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor economice, specializarea Cibernetică economică;
- vechimea minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

III. Condiţii de desfăşurare a concursului sau examenului:
- dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008;
- proba scrisă se organizează în data de 3 aprilie 2017, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superiorîn cadrul Compartimentului informatică:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată;
5. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;
6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
7. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.

Pentru concursul de recrutare (funcţie publică de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy