Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

REZULTATE selectie dosare de inscriere depuse de catre candidati pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie contractuala de executie vacanta organizat in data de 10.08.2017
02.08.2017


Anunt achiziționare de lucrări de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului
31.07.2017


Prin prezenta, în vederea achiziționării de lucrări de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului (cod CPV 45311000-0 Lucrări de cablare şi conexiuni electrice) pentru obiectivele C.S.S. Targoviste Floare de Colt: str. Ion Ghica nr. 2 și str. Tudor Vladimirescu nr. 3, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 04.08.2017, conform anexei.

Condiții pentru ofertanții interesați :

  • să fie inregistrați în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice);
  • să fie autorizați pentru executarea lucrărilor de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului, conform actelor normative în vigoare.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact: Zuga Florin, tel. 0245217686/111, 0733448130.

Descarca anunt

Descarca lista cantitati


In atentia persoanelor cu handicap cu domiciliul în județul Dâmbovița - ANUNȚ - privind gratuitatea transportului urban pe teritoriul Municipiului Târgoviște
27.07.2017


Conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată) art, 23, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Dâmbovița eliberează pentru persoanele cu handicap din județ legitimații pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafată, valabile pe întreg teritoriul țării.

Asociația Investitorilor Transport Târgoviște a solicitat stabilirea unei modalități de acordare a gratuității și cuantumul acesteia pentru transportul cu mijloace de transport în comun pe teritoriul Municipiului Târgoviște al persoanelor cu handicap cu domiciliul în județul Dâmbovița.

Conform aliniatului 5, art. 23 al Legii 448/2006 modalitatea de acordare a gratuității acesteia trebuie stabilită prin hotărâri ale consiliilor locale din fiecare unitate administrativ teritoriala.

Consiliul Local Târgoviște prin hotărârea 228/28.06.2017 a stabilit modalitatea de decontarea a transportului urban gratuit pentru persoanele cu handicap cu domiciliul pe raza Municipiului Târgoviște.

Persoanele cu handicap, cu domiciliile în alte unități administrativ teritoriale din județul Dâmbovița, care dețin legitimații pentru transportul urban valabile, trebuie să se adreseze primăriilor de domiciliu pentru a stabili împreună cu acestea modalitatea de decontare a transportului urban pe teritoriul Municipiului Târgoviște.

Descarca anunt


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, organizeaza in data de 10.08.2017 ora 12.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, concurs sau examen pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante corespunzatoare unor functii contractuale...
17.07.2017


Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, organizează ‘n data de 10.08.2017 ora 12.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale:
- 1 post de kinetoterapeut în cadrul Complexului de recuperare şi reabilitare pentru copii cu handicap Targovişte;
- 1 post de asistent medical principal în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Casa Soarelui”;
- 1 post de administrator în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Casa Soarelui”;
- 1 post de administrator în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa.

I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacantecorespunzătoare unor funcţii contractuale:

1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacanteorice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacantde kinetoterapeut (S)în cadrul Complexului de recuperare şi reabilitare pentru copii cu handicap Targovişte,persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;
b) vechimea de minimum 1an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal (PL)în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Casa Soarelui”,persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii postliceale, finalizate cu: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară, scoală de specializare postliceală sanitară, sau şcoală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului şi {tiintei/Ministerul Educaţiei Naţionale; certificat de absolvire şcoală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale/Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; atestat eliberat de Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice.
b) vechimea de minimum 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.
c) certificat de grad principal eliberat de către Ministerul Sănătății ca urmare a promovării examenului de grad principal.

4. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacantde administrator (M), gradul Iîn cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Casa Soarelui”persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) vechimea minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

5. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacantde administrator (M), gradul Iîn cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasapersoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) vechimea minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

III. Calendarul de desfăşurare a concursului sau examenului:
- în vederea participării la concurs sau examen, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Loredana, secretarul comisiei de concurs. In termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru comisia de concurs de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare;
- proba scrisă se organizează în data de 10 august 2017, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei scrise a concursului se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- interviul se susţine în data de 17 august 2017, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei orale a concursului se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si/sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau a probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept. In situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona contestaţiile depuse în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare imediat după soluţionarea contestaţiilor;
- rezultatele finale ale concursului sau examenului se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

IV. Pentru ‘nscrierea la concurs sau examen, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţadin str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Loredana, secretarul comisiei de concurs, un dosar cuprinzând următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care să ateste starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul documentului prevazut la punctul IV lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la punctul IV lit. b)-d) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Anexam la prezentul anunţ Bibliografia.


Anunt achiziționare lucrări de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului
11.07.2017


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy