Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 
Noutati

Rezultatul probei scrise pentru pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie contractuala de executie vacanta organizat in data de 10.8.2017
10.08.2017


În data de 7 septembrie 2017, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza si desfasura concursul de promovare intr-o functie publica de conducere vacanta pentru urmatoarele functii publice de conducere rezervate promovarii din planul de ocupare a functiilor publice...
07.08.2017


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată:

În data de 7 septembrie 2017, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de promovare intr-o funcţie publică de conducere vacantă pentru următoarele funcţii publice de conducere rezervate promovării din planul de ocupare a functiilor publice:
- şef serviciu în cadrul Serviciului achiziţii publice;
- şef birou în cadrul Biroului monitorizare şi relaţii publice.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului achiziţii publice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Condiţii de participare la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului monitorizare şi relaţii publice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008;
- proba scrisă se organizează în data de 7 septembrie 2017, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului achiziţii publice:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;
5. Legea nr. 272/2004 privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată, actualizată;
6. Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată;
7. H.G. nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
8. Constituţia României;
9. Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia stabilită pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef birouin cadrul Biroului monitorizare şi relaţii publice:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004 privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată, actualizată;
5. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
9. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare;
10. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
11.O.G. nr. 27/2002, actualizata, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

V. Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
f) cazierul administrativ.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.


REZULTATE selectie dosare de inscriere depuse de catre candidati pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie contractuala de executie vacanta organizat in data de 10.08.2017
02.08.2017


Anunt achiziționare de lucrări de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului
31.07.2017


Prin prezenta, în vederea achiziționării de lucrări de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului (cod CPV 45311000-0 Lucrări de cablare şi conexiuni electrice) pentru obiectivele C.S.S. Targoviste Floare de Colt: str. Ion Ghica nr. 2 și str. Tudor Vladimirescu nr. 3, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 04.08.2017, conform anexei.

Condiții pentru ofertanții interesați :

  • să fie inregistrați în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice);
  • să fie autorizați pentru executarea lucrărilor de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului, conform actelor normative în vigoare.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact: Zuga Florin, tel. 0245217686/111, 0733448130.

Descarca anunt

Descarca lista cantitati


In atentia persoanelor cu handicap cu domiciliul în județul Dâmbovița - ANUNȚ - privind gratuitatea transportului urban pe teritoriul Municipiului Târgoviște
27.07.2017


Conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată) art, 23, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Dâmbovița eliberează pentru persoanele cu handicap din județ legitimații pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafată, valabile pe întreg teritoriul țării.

Asociația Investitorilor Transport Târgoviște a solicitat stabilirea unei modalități de acordare a gratuității și cuantumul acesteia pentru transportul cu mijloace de transport în comun pe teritoriul Municipiului Târgoviște al persoanelor cu handicap cu domiciliul în județul Dâmbovița.

Conform aliniatului 5, art. 23 al Legii 448/2006 modalitatea de acordare a gratuității acesteia trebuie stabilită prin hotărâri ale consiliilor locale din fiecare unitate administrativ teritoriala.

Consiliul Local Târgoviște prin hotărârea 228/28.06.2017 a stabilit modalitatea de decontarea a transportului urban gratuit pentru persoanele cu handicap cu domiciliul pe raza Municipiului Târgoviște.

Persoanele cu handicap, cu domiciliile în alte unități administrativ teritoriale din județul Dâmbovița, care dețin legitimații pentru transportul urban valabile, trebuie să se adreseze primăriilor de domiciliu pentru a stabili împreună cu acestea modalitatea de decontare a transportului urban pe teritoriul Municipiului Târgoviște.

Descarca anunt


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy