STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Monitorizare a investiţiilor din fonduri europene - PROIECT: CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE RESURSE ȘI SERVICII PENTRU ADULȚI CU HANDICAP
31.10.2013

Click pentru download comunicat

În data de 31 octombrie 2013 a avut loc acţiunea de monitorizare a investiţiilor din fonduri europene realizată de directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, însoţit de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu şi vicepreşedintele Ioan Marinescu.
Astfel, s-a efectuat o vizită și la Centrul multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap, al cărei beneficiar este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, are o valoare de 3.655 873 de lei, iar  lucrările au fost realizate în procent de 33%. Proiectul are o întârziere de două luni din cauza faptului că imobilul este monument istoric şi a necesitat lucrări suplimentare de consolidare. 
Fonduri structurale - Programul Operațtional Regional (POR)  2007-2013
    - Axa prioritară:  3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”
   - Domeniul major de intervenție: 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Proiect: CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE RESURSE ȘI SERVICII PENTRU ADULȚI CU HANDICAP  

Contract de finanțare:2321/05.10.2011

Perioada de implementare: 33 luni - 05.10.2011 - 04.07.2014

Contract de lucrări:  10225/20.02.2013

Constructor:  SC IULCOVER GROUP SA

Execuția lucrărilor de construcții a început la mijlocul lunii martie, odata cu semnarea Ordinului de începere și se desfășoară pe o perioadă de 15 luni.
În acest interval se vor executa:

a) lucrări de intervenție –reabilitare, modernizare, consolidare asupra celor 3 corpuri de cladire (parter) aflate în curtea Complexului;

b) lucrări de reabilitare, modernizare, consolidare și extindere Corp 1 (cu hol recepție șilift pentru persoane cu handicap),

astfel încât la sfârșitul perioadei de implementare, de 33 luni, vom avea două noi servicii:

1.Centrul de consiliere și sprijin pentru integrare socială a persoanelor cu boli psihice cu o capacitate de 40 persoane/an

2. Serviciul  de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap cu o capacitate de 200 persoane/an.

Din punct de vedere al lucrărilor executate: până în prezent s-au executat lucrări în procent de 33% constând în:

-  organizarea de șantier, intervenții la corpul 1 fundații și subfundații, consolidări, terasamente, demolări ziduri și planșee, refacerea  structurii de rezistență - stâlpi, centuri și planșee din beton armat;
-  s-a finalizat execuția șarpantei din lemn;
-  s-a executat învelitoarea din tablă ;
-  s-a trecut la tencuitul zidurilor în interior ;
-  s-a trecut la execuția extinderii.


Noutățile normative promovate de Legea 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
07.10.2013

Click pentru download comunicat

Legea 257/2013 pentru  modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 607 din 30 septembrie 2013 și aduce o serie de modificări legislative și anume:

  • Au fost stabilite criteriile de determinare a interesului superior al copilului. Astfel, în dosarele în care se stabilesc măsuri privind minorii, mai ales în situația în care părinții nu se înțeleg cu privire la locuința copilului, se va tine cont de antecedentele partilor aflate in litigiu, de gradul de atasament al copiilor fata de fiintele dragi din jurul lor, de ofertele parentale privind disponibilitatea fiecărui părinte de a-l implica pe celălalt în menținerea relațiilor personale cu copilul.
  • Este specificată exercitarea autorității parintești de către ambii părinți sau de un singur părinte, armonizându-se astfel legislația cu noul cod civil, în care este specificată custodia comună parentală. Astfel, după despărțirea părinților, exercitarea autorității părintești se realizează în comun de către ambii părinți. Se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte, alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă,  precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.
  • În caz de neînţelegere între părinţi cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu copilul, instanţa va stabili un program în funcţie de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire şi educare ale acestuia, de intensitatea legăturii afective dintre copil şi părintele la care nu locuieşte, de comportamentul acestuia din urmă, precum şi de alte aspecte relevante în fiecare caz în parte. Criteriile de determinare a interesului superior al copilului vor fi avute în vedere şi la stabilirea programului de relaţii personale şi cu celelalte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie. Părintele la care copilul locuieşte are obligaţia de a sprijini menţinerea relaţiilor personale ale copilului cu celălalt părinte. În cazul în care părintele la care copilul locuieşte împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanţă sau convenit de părinţi, părintele la care nu locuieşte în mod statornic poate cere serviciului public de asistenţă socială în circumscripţia căruia se află locuinţa copilului, să monitorizeze relaţiile personale cu copilul pentru o durată de până la 6 luni. Raportul de monitorizare se înmânează fiecăruia dintre părinţi şi poate fi folosit ca probă în instanţă. În vederea asigurării menţinerii relaţiilor personale ale copilului cu părinţii săi sau cu alte persoane alături de care s-a bucurat de viaţa de familie, precum şi pentru asigurarea înapoierii copilului la locuinţa sa la terminarea perioadei de vizită, instanţa poate dispune, la cererea părintelui interesat sau a altei persoane îndreptăţite, una sau mai multe măsuri cu caracter asiguratoriu sau a unor garanţii.
  • Plasamentul în regim de urgență prevede căteva modificări și anume;

Plasamentul în regim de urgenţă este o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar, care se stabileşte pentru copilul aflat în următoarele situaţii: a) abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violenţă; b) găsit sau părăsit în unităţi sanitare.

Noua lege menționează că plasamentul în regim de urgenţă se poate dispune şi în cazul copilului al cărui unic ocrotitor legal sau ambii au fost reţinuţi, arestaţi, internaţi sau în situaţia în care, din orice alt motiv, aceştia nu-şi pot exercita drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la copil.

Pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă se suspendă de drept exerciţiul drepturilor părinteşti, până când instanţa judecătorească va decide cu privire la menţinerea sau înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti. Pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la persoana copilului sunt exercitate şi, respectiv, îndeplinite de către persoana, familia, asistentul maternal sau şeful serviciului de tip rezidenţial care a primit copilul în plasament în regim de urgenţă, iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate şi respectiv îndeplinite de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
Măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care se găseşte copilul aflat în situaţiile prevăzute de lege, dacă nu se întâmpină opoziţie din partea reprezentanţilor persoanelor juridice, precum şi a persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia copilului respectiv. Pentru copilul aflat în situaţiile prevăzute de lege, măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

În situaţia plasamentului în regim de urgenţă dispus de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aceasta este obligată să sesizeze instanţa judecătorească în termen de 5 zile de la data la care a dispus această măsură. În situaţia în care nu se mai menţin împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii plasamentului în regim de urgenţă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului poate dispune, în termenul prevăzut mai sus revocarea măsurii de plasament în regim de urgenţă.

Ordonanţa preşedinţială de plasare a copilului în regim de urgenţă la o persoană, familie, asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial, licenţiat în condiţiile legii, este dată în aceeaşi zi, instanţa pronunţându-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii şi actelor depuse, fără concluziile părţilor.

Dacă instanța sau comisia pentru protecția copilului stabilesc plata contribuției pentru părinți, iar plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 - 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării masurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința. 
Propunerea de încetare a măsurii de protecţie şi reintegrarea în familie este însoţită, în mod obligatoriu, de documente din care să reiasă participarea părinţilor la şedinţe de consiliere, astfel încât reintegrarea să se realizeze în cele mai bune condiţii.

La încetarea măsurilor de protecţie specială prin reintegrarea copilului în familia sa, serviciul public de asistenţă socială, organizat la nivelul municipiilor şi oraşelor, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului, de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor, au obligaţia de a urmări evoluţia dezvoltării copilului, precum şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil. În acest scop, acestea întocmesc rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 6 luni.

  • În noua lege este introdus un  capitol intitulat Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate.  Astfel, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată. Dupa ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul. Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Serviciul public de asistenţă socială şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională au obligaţia de a dezvolta servicii de consiliere specializată destinate copilului care a revenit în ţară, după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.
  • O altă modificare se referă la  prestarea de către copii a activităților remunerate. Astfel, este interzisă orice practică prin intermediul căreia un copil este dat de unul sau de ambii părinţi ori de reprezentantul lui legal, în schimbul unei recompense, unor datorii sau nu, cu scopul exploatării copilului prin muncă. Prestarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling este condiţionată de informarea prealabilă a serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul copilului.
  • În ceea ce privește  protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, noua lege menționează că părinţii copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal au obligaţia de a participa la şedinţele de consiliere efectuate de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în baza unui program personalizat de consiliere psihologică. Copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal va fi însoţit şi asistat de către un psiholog sau asistentul social, desemnat de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în orice etapă a cercetării penale.
  • Sancțiuni  pentru încălcarea legislației recent adoptate

Vechiul cadru legal privind protecția copilului, care a fost adoptat în 2004, a fost ineficient și permanent criticat din cauză că nu instituia amenzi usturatoare pentru contravenienții care încălcau prevederile legale. Noul cadru normativ rezolvă în bună parte această problemă, stabilind maxime mult mai mari ale amenzilor aplicate în cazul nerespectării normelor legale în domeniul protecției drepturilor copilului.


Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice
01.10.2013

Click pentru download comunicat

Cu ocazia  Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa,  i-a  sărbătorit pe cei 57 beneficiari vârstnici cu dizabilități din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa.

La manifestări au participat  din partea  Arhiepiscopiei Târgoviștei- Părinte Protopop Hârciu Cătălin, din partea Consiliului Județean Dâmbovița- Secretar județean Ivan Vasile Ivanoff, din partea  Agenției  Județene  pentru  Plăți și Inspecție Socială- Director – Mihai Toni Ciprian, iar din partea DGASPC Dâmbovița – Director general Cristiana Bucur și Directori generali adjuncți Dinu Doinița și Iamandi Katalin.                                          smin.

Elevi și profesori de la Școala gimnazială Runcu și Școala gimnazială nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”  din Pucioasa, îndrumați de profesor Negulescu Maria și învățător Saghin Claudia, au susținut  un program de cântece, poezii și dansuri intitulat “Toamna aurie a vieții”.

Beneficiarii din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa au participat la o masă festivă și și-au încheiat ziua cu audiții muzicale.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy